blank'/> muhilneel: ஆய கலைகள் 64

Tuesday, November 8, 2011

ஆய கலைகள் 64

கலைகள் 64 என்று தெரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள். அவை என்ன என்ன?

1. அக்கரவிலக்கணம் - எழுத்திலக்கணம்
2. இலிகிதம் - எழுத்தாற்றல்
3. கணிதம்
4. வேதம் - மறைநூல்
5. புராணம் - தொன்மம்
6. வியாகரணம் - இலக்கணம்
7. நீதி சாஸ்திரம் - நயனூல்
8. ஜோதிட சாஸ்திரம் - கணியம்
9. தர்ம சாஸ்திரம் - அறநூல்
10. யோக சாஸ்திரம் - ஓகநூல்
11. மந்திர சாஸ்திரம் - மந்திர நூல்
12. சகுன சாஸ்திரம் - நிமித்திக நூல்
13. சிற்ப சாஸ்திரம் - கம்மிய நூல்
14. வைத்திய சாஸ்திரம் - மருத்துவ நூல்
15. உருவ சாஸ்திரம் - உறுப்பமைவு நூல்
16. இதிகாசம் - மறவனப்பு
17. காவியம்
18. அலங்காரம் - அணிநூல்
19. மதுர பாடனம் - மதுரமொழிவு (இனி யவை பேசுதல்/ வசீகரித் தல்)
20. நாடகம்
21. நிருத்தம் - நடம்
22. சத்தப்பிரும்மம் - ஒலிநுட்ப அறிவு
23. வீணை - யாழ்
24. வேணு -  புல்லாங்குழல்
25. மிருதங்கம்-  மத்தளம்
26. தாளம்
27. அத்திரப் பரிட்சை - விற்பயிற்சி
28. கனகப் பரிட்சை -  பொன் மாற்று பார்த்தல்
29. இரதப் பரிட்சை - தேர் ஏற்றம்
30. கஜப் பரிட்சை - யானை ஏற்றம்
31. அசுவப் பரிட்சை - குதிரை ஏற்றம்
32. இரத்தினப் பரிட்சை - மணிநோட்டம்
33. பூமிப் பரிட்சை - நிலத்து நூல்/ மண்ணி யல்
34. சங்கிராம விலக்கணம் - போர்ப்பயிற்சி
35. மல்யுத்தம் - மல்லம்
36. ஆகருடனம் (ஆகர்ஷணம்) - கவர்ச்சி
37. உச்சாடனம் - ஓட்டுகை
38. வித்து வேடனம் (ஏவல்) - நட்புப் பிரிப்பு
39. மதன சாஸ்திரம் - காமநூல்
40. மோகனம் - மயக்குநூல்
41. வசீகரணம் - வசியம்
42. இரசவாதம் - இதளியம்
43. காந்தருவ வாதம் (சங்கீத வித்தை) - இன்னிசைப் பயிற்சி
44. பைபீலவாதம் (மிருக பாஷை) - பிறவுயிர் மொழியறிகை
45. கவுத்துவ வாதம் - மகிழுறுத்தம்
46. தாதுவாதம் ( நாடி சாஸ்திரம்) - நாடிப்பயிற்சி
47. காருடம் - கலுழம்
48. நட்டம் (காணாமற்போன பொருளைக் கண்டுபிடித்தல் அல்லது நாட்டியம்
பழகுவித்தல்) - இழப்பறிகை
49. மூட்டி (கைக்குள் மூடியிருக்கும் பொருளைச் சொல்லுதல்) - மறைத்ததையறிதல்
50. ஆகாய கமனம் (வானத்தில் ஊர்ந்து செல்லுதல்) - வான்செலவு
51. பரகாய பிரவேஷம்  - கூடுவிட்டுக் கூடுபாய்தல்
52. ஆகாயப் பிரவேஷம் ( ஆகாயத்தில் மறைந்து கொள்வது) - வான்புகவு
53. அதிரிசியம் - தன்னுருக் கரத்தல்
54. இந்திர ஜாலம் (செப்பிடு வித்தை, மாய வித்தை) - மாயச்செய்கை
55. மகேந்திர ஜாலம் - பெருமாயச்செய்கை
56. அக்கினி ஸ்தம்பம் (நெருப்பைச் சுடாமல் கட்டல்) - அழற்கட்டு
57. ஜலஸ்தம்பம் (நீருக்குள் மூழ்கி வெகு நேரமிருத்தல், நீரில் நடத்தல்,
நீரில் படுத்திருத்தல்) - நீர்க்கட்டு
58. வாயுஸ்தம்பம் - வளிக்கட்டு
59. திட்டி ஸ்தம்பம் - கண்கட்டு
60. வாக்கு ஸ்தம்பம் - நாவுக்கட்டு
61. சுக்கில ஸ்தம்பம் (விந்தையடக்கல்) - விந்துக்கட்டு
62. கனனத்தம்பம் - புதையற்கட்டு
63. கட்கத்தம்பம் - வாட்கட்டு
64. அவத்தைப் பிரயோகம் - சூனியம்
Source: www.eegarai.net

வேறொரு பட்டியல்

 1. பாட்டு (கீதம்);
 2. இன்னியம் (வாத்தியம்);
 3. நடம் (நிருத்தம்);
 4. ஓவியம்;
 5. இலைப்பொட்டுக் (பத்திர திலகம்) கத்தரிக்கை;
 6. பல்வகை யரிசி பூக்களாற் கோலம் வைத்தல்;
 7. பூவமளியமைக்கை;
 8. ஆடையுடை பற்களுக்கு வண்ணமமைக்கை;
 9. பள்ளியறையிலும் குடிப்பறையிலும் மணி பதிக்கை;
 10. படுக்கையமைக்கை;
 11. நீரலை அல்லது நீர்க்கிண்ண இசை (ஜலதரங்கம்);
 12. நீர்வாரி யடிக்கை;
 13. உள்வரி (வேடங்கொள்கை);
 14. மாலைதொடுக்கை;
 15. மாலை முதலியன் அணிகை;
 16. ஆடையணிகளாற் சுவடிக்கை;
 17. சங்கு முதலியவற்றாற் காதணியமக்கை;
 18. விரை கூட்டுகை;
 19. அணிகலன் புனைகை;
 20. மாயச்செய்கை (இந்திரசாலம்);
 21. குசுமாரரின் காமநூல் நெறி (கௌசுமாரம்);
 22.கைவிரைவு (ஹஸ்தலாவகம்);
 23. மடைநூலறிவு (பாகசாத்திர வுணர்ச்சி);
 24. தையல்வேலை;
 25. நூல்கொண்டு காட்டும் வேடிக்கை;
 26. வீணை யுடுக்கைப் பயிற்சி (வீணை டமருகப் பயிற்சி);
 27. விடுகதை (பிரேளிகை);
 28. ஈற்றெழுத்துப் பாப் பாடுகை;
 29. நெருட்டுச் சொற்றொடரமக்கை;
 30. சுவைத்தோன்றப் பண்ணுடன் வசிக்கை;
 31. நாடகம் உரைநடை (வசனம்) யிவற்றினுணர்ச்சி;
 32. குறித்தபடி பாடுகை (ஸமஸ்யாபூரணம்);
 33. பிரம்பு முத்தலியவற்றாற் கட்டில் பின்னுதல்;
 34. கதிரில் நூல் சுற்றுகை;
 35. மரவேலை;
 36. மனைநூல் (வாஸ்து வித்தை);
 37. காசு, மணி நோட்டம் (நாணய ரத்னங்களின் பரிசோதனை);
 38. நாடிப்பயிற்சி (தாதுவாதம்);
 39. மணிக்கு நிறமமைக்கையும் மணியின் பிறப்பிட மறிகையும்;
 40. தோட்டவேலை;
 41. தகர்ப்போர் சேவற்போர் முதலிய விலங்கு பறவைப்போர்;
 42. கிளி நாகணங்கட்குப் பேச்சுப் பயிற்றுவகை;
 43. உடம்பு பிடிக்கையும் எண்ணைய் தேய்க்கையும்;
 44. குழூவுக்குறி (சங்கேதாக்ஷரங்களமத்துப் பேசுகை);
 45. மருமமொழி (ரகசிய பாஷை);
 46. நாட்டுமொழி யறிவு (தெசபாஷை யுணர்ச்சி);
 47. பூத்தேர் (புஷ்பரதம்) அமக்கை;
 48. முற்குறி (நிமித்தம்) அமைக்கை;
 49. பொறியமைக்கை;
 50. ஒருகாலிற் கொள்கை (ஏகசந்தக்கிராகித்வம்);
 51. இருகாலிற் கொள்கை (துவிசந்தக்கிராகித்வம்);
 52. பிதிர்ப்பா (கவி) விடுக்கை;
 53. வனப்பு (காவியம்) இயற்றுகை;
 54. உரிச்சொல்லறிவு (நிகண்டுணர்ச்சி);
 55. யாப்பறிவு;
 56. அணியறிவு (அலங்காரவுணர்ச்சி);
 57. மாயக்கலை (சாலவித்தை);
 58. ஆடையணியுந் திறமை (உடுத்தலிற் சாமர்த்தியம்);
 59. சூதாட்டம்;
 60. சொக்கட்டான்;
 61. பாவை (பொம்மை), பந்து முதலியன வைத்தாடுகை;
 62. யானயேற்றம், குதிரையேற்றம் பயிற்சி;
 63. படக்கலப் பயிற்சி;
 64. உடற் (தேகப்) பயிற்சி (சது.).
 Source :http://aayakalai64meaning.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment